Detail akce | 5. výročí otevření Památníku Vojna

5. výročí otevření Památníku Vojna

IMG_4245.jpg
24. 6. 2010 Památník Vojna Lešetice  
Slavnostní setkání, pietní bohoslužba, vernisáže výstav, diskuzní seminář a přehlídka dokumentárních filmů.

PROGRAM AKCE:

  • 10.00 zahájení (fanfáry Souboru svatohorských trubačů, projevy čestných hostů)
  • 10.30 odhalení soch akademického sochaře Jiřího Sozanského (před vstupní budovou)
  • 10.45 promítání dokumentárních filmů natočených v Památníku Vojna, diskuze (multifunkční sál)
  • 12.15 občerstvení
  • 13.00 společná prohlídka Památníku Vojna, otevření řetízkových šaten
  • 16.00 pietní akt se mší svatou ke Dni památky obětí komunistického režimu
  • 17.00 představení výstavy akademického sochaře Otmara Olivy (ubytovací barák G).

Ve čtvrtek 24. června 2010 si odborná i laická veřejnost připomněla 5. výročí zpřístupnění Památníku Vojna Lešetice, který je pobočkou Hornického muzea Příbram zřizovaného Středočeským krajem. K tomuto jubileu příbramské muzeum připravilo slavnostní prezentaci sochařského díla s názvem "Vzestup" od akademického sochaře Jiřího Sozanského symbolizující oběti politických procesů a touhu po svobodě, dále vernisáž výstavy kreseb z prostředí komunistického žaláře od akademického sochaře a bývalého politického vězně Otmara Olivy a tematickou expozici scenáristky České televize Ostrava Šárky Horákové - Meixnerové, pojednávající o akci StB s krycím názvem "K" namířené před 60 lety proti církvi s cílem likvidovat kláštery a internovat řeholníky.

Účastníci slavnostního setkání v Památníku Vojna měli možnost seznámit se rovněž s historií tohoto bývalého vězeňského zařízení, které bylo na základě usnesení vlády ČR č. 609 ze dne 16. 6. 1999 upraveno jako památník připomínající utrpení občanů v době komunistické zvůle. Po pádu komunistické diktatury v naší zemi v listopadu 1989 sílily snahy vytvořit muzeum, které by dokumentovalo a prezentovalo onu neslavnou část historie 20. století. Klíčovou úlohu v této iniciativě sehrála především Konfederace politických vězňů ČR. Reálných rysů sledovaného záměru bylo docíleno v roce 1999 vzpomínaným usnesením Vlády ČR. Projekt vybudování Památníku Vojna podle architektonické studie a ideového návrhu ing. arch. Karla Cvrčka zpracoval ing. Karel Petráň. Financován byl Ministerstvem kultury ČR, Středočeským krajem, bývalým Okresním úřadem Příbram, Konfederací politických vězňů ČR, městy Příbram a Neratovice. Přispěli rovněž někteří bývalí političtí vězni. Ve výběrovém řízení na generálního dodavatele stavby zvítězila příbramská firma Kompakt, spol. s r.o. Realizace částečné rekonstrukce bývalého tábora Vojna byla spojena s vybudováním tematických muzejních expozic. Autorem scénáře byl historik, účastník druhého a třetího odboje PhDr. Jiří Majer, CSc., výtvarné řešení zajistil Ateliér Miroslava Žálka. Památník se stal pobočkou Hornického muzea Příbram a na jeho vzniku se podílelo také Muzeum III. odboje Příbram, zvláště tehdejší předseda příbramské pobočky KPV František Zahrádka. V lednu 2001 byl areál prohlášen kulturní památkou a 18. 5. 2005 při příležitosti Mezinárodního dne muzeí slavnostně zpřístupněn veřejnosti. Od 28. března 2006 je součástí Památníku Vojna též Galerie Orbis Pictus: Europa představující stálou expozici moderního výtvarného umění z mnoha států Evropy. V roce 2007 díky příkladné spolupráci se Správou uranových ložisek státního podniku DIAMO se podařilo otevřít expozici o historii uranového hornictví, ojedinělou na našem území i v evropském kontextu. V letošním roce byl tento výstavnický záměr doplněn o zprovoznění někdejších havířských řetízkových šaten a o vzpomínané výstavy.

Účastníky slavnostního setkání na Vojně dne 24. 6. 2010 přivítal a o pětileté historii památníku pohovořil ředitel muzea PaedDr. Josef Velfl, význam tohoto zařízení v síti středočeských muzeí připomněl radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče MVDr. Václav Beneš, vzájemnou spolupráci na vědecké a badatelské úrovni vyzdvihl ředitel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV Policie ČR plk. JUDr. Pavel Bret a přínos projektu budoucím generacím nastínil zástupce ústředí Konfederace politických vězňů ČR ing. František Šedivý. Součástí programu byla rovněž projekce dokumentárních filmů natáčených v Památníku Vojna Českou televizí Ostrava a diskuze s jejich tvůrci. V 16 hodin se uskutečnila polní mše při příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu.

 

Fotogalerie

IMG_4233.jpg
IMG_4406.jpg
IMG_4361.jpg
IMG_4231.jpg
IMG_4466.jpg