Muzeum
  - Kontakty   »   Organizační uspořádání   »   PaedDr. Josef Velfl

Velfl

PaedDr. Josef Velfl (nar. 1956), historik, ředitel Hornického muzea Příbram (od roku 1994). Od roku 1979 se v příbramském muzeu profesionálně zabývá historií Příbramska 19. a 20. století, dějinami hornictví a hutnictví, montánními památkami, báňským muzejnictvím, problematikou válečných událostí a odbojovým hnutím v regionu.

Je externím spolupracovníkem Muzea třetího odboje Příbram a spolupracoval též s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR (1990–1995). V letech 1990–1992 zastával funkci zmocněnce vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–1970. Předsedá redakční radě Středočeského vlastivědného sborníku, účastní se jednání redakční rady sborníku Podbrdko a Uhlí, rudy, geologický průzkum. Již řadu let spolupracuje s Českým svazem bojovníků za svobodu (ČSBS) v historicko dokumentační komisi okresního výboru v Příbrami a s Československou obcí legionářskou – zejména při pasportizaci památek odbojového hnutí. Od roku 2000 je čestným členem ČSBS.

Scenáristicky se podílel na přípravě několika tuzemských i zahraničních výstav s tematikou památkové péče (Zmizelá Příbram v roce 1996, Svatá Hora v čase a nad časem v roce 2005, Skvosty banských múzeí v roce 2005, Museenstellen sich vor– Bergbaumuseum Pribram v letech 2006–2007, Alma Mater v letech 2006–2007, Zur Geschichte des Drahtseils v letech 2009–2016).

Přispěl ke zpracování dokumentárních filmů České televize Praha pojmenovaných Operace demarkační čára (1995), Deset století architektury (1997), Vizitky českých muzeí a galerií (2004), Svatá Hora v čase a nad časem (2006), Pomníky a památníky (2007), Šumná Příbram (2007), Toulavá kamera (2008–2016), Svět na kolejích (2008), Neznámí hrdinové (2008–2010), Reportéři ČT (2008), Podzemní Čechy (2009), Historie.cs (2010, 2011), Heydrich – konečné řešení (2012). Od roku 1995 je členem Vědecké rady mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice – HPVT. V rámci tohoto sympozia se stal odborným garantem sekce Tradice a historické památky českého hornictví. Od roku 2001 je jedním ze zástupců ČR ve Středoevropské unii technických muzeí (MUT). Je externím spolupracovníkem Ministerstva kultury ČR v Radě pro výzkum. Přednáší externě o dějinách hornictví a techniky na Vysoké škole Evropských a regionálních studií.

Napsal více než 300 článků do odborného tisku, včetně zahraničního – Der Anschnitt, industrie-kultur (SRN). Z posledních titulů je možné uvést:

VELFL, Josef. Z dějin protinacistického odbojového hnutí na Hřebenech. Podbrdsko, Příbram 2014, XXI, s. 183–197.

VELFL, Josef. Velká válka 1914–1918 a březohorský rudní revír. Sborník Mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2014, s. 99–106.

VELFL, Josef.  K historii parní trakce na Březových Horách. Uhlí, rudy, geologický průzkum, Praha 2014, r. 21, č. 4/2014, s. 16–18.

VELFL, Josef. Sto let parního těžního stroje dolu Anna v Příbrami – Březových Horách. Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky 2014, 32, s. 50–61.

VELFL, Josef. Pozvání do Hornického muzea Příbram. In ŠMERÁK, Václav (ed.) a kolektiv. Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou, Praha: Mladá fronta, 2014, s. 178–179.

VELFL, Josef. Střípky z dějin 2. světové války mezi Vltavou a Sázavou. In ŠMERÁK, Václav (ed.) a kolektiv. Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou, Praha: Mladá fronta, 2014, s. 160–177.

VELFL, Josef. Školní rok v Hornickém muzeu Příbram. In BUKAČOVÁ, Jana –KOMÁRKOVÁ, Anna (eds.). Muzeum a změna IV. Sborník příspěvků z mezinárodní muzeologické konference, Národní muzeum, Praha 12.–14. listopadu 2013, Praha: Asociace muzeí a galerií ČR, 2014, s. 151–159.

VELFL, Josef, Ulrich HAAG a Daniel DOLEŽAL. Die Fabrik als große Werkstatt – Maschinenbau vor 1900. Industriekultur, Essen 2014, 20. Jahrgang, 68. Heft, Ausgabe 3/2014, s. 40–43.

VELFL, Josef. Největší poprava odbojářů z Příbramska v době 2. světové války. Podbrdsko, Příbram 2015, XXII, s. 112– 128.

VELFL, Josef. 140 let od světového rekordu dolu Vojtěch na Březových Horách. Uhlí, rudy, geologický průzkum, Praha 2015, r. 22, č. 2/2015, s. 14–18.

VELFL, Josef. Z dějin mezinárodně významného březohorského rudního revíru. Těžní stroje, Hradec Králové 2015, r. 4, č. 2/2015, s. 52–55.

VELFL, Josef a Ulrich HAAG. Bohutín Schacht General Štefánik. Der Anschnitt, Bochum 2015, 67. Jahrgang, Heft 1, s. 42–44.

VELFL, Josef, Ulrich HAAG a Stephan SENSEN. Zur Geschichte des Drahtseils. Altena 2015, 34 s.

VELFL, Josef. Odbojová činnost židovských obyvatel v době 2. světové války a oběti holocaustu. In KOLEKTIV AUTORŮ. Synagoga v Příbrami a místní židovské obyvatelstvo. Příbram 2015, s. 35–48. 

VELFL, Josef. Světové prvenství 1 000 metrů hloubky dolu Vojtěch na Březových Horách roku 1875. Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky 2015, 33, s. 8–27.

VELFL, Josef a Ulrich HAAG. Auffallend modern: Der Stahlbetonförderturm in Bohutín. Industriekultur, Essen 2016, 22. Jahrgang, 74. Heft, Ausgabe 1/2016, s. 40–41.

VELFL, Josef. 70 let čs. uranového průmyslu a Příbramsko. Uhlí, rudy, geologický průzkum, Praha 2016, r. 23, č. 1/2016, s. 20–24.

VELFL, Josef. Dějiny uranového hornictví ve světle expozic příbramského muzea. Uhlí, rudy, geologický průzkum, Praha 2016, r. 23, č. 2/2016, s. 16–19.

VELFL, Josef. Z minulosti nejproduktivnějšího dolu březohorského rudního revíru ve 20. století. Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky 2016, 34, s. 40–53.

VELFL, Josef a Ulrich HAAG. Der böhmische Uranerzbergbau. Industriekultur, Essen 2016, 22. Jahrgang, 76. Heft, Ausgabe 3/2016, s. 35-37.

VELFL, Josef. Uran v českých dějinách. In PAULIŠ, Petr, Karel BABKA, Jiří SEJKORA a Pavel ŠKÁCHA. Uranové minerály ČR a jejich nejvýznamnější naleziště. Kutná Hora: Kuttna, 2016, s. 558–562.

VELFL, Josef, 130 let příbramského muzea. Podbrdsko, Příbram 2016, s. 111–133.

VELFL, Josef. Karel IV. a báňské podnikání v Čechách. Uhlí, rudy, geologický průzkum, Praha 2016, r. 23, č. 3/2016, s. 6–11.

VELFL, Josef. České hornictví v době panování Karla IV. Těžební stroje, Hradec Králové – Praha 2016, 2, s 30–33.

VELFL, Josef. Hornické památky v novém světle. Stavitel, Praha 2016, XXIV, č. 12, s. 24–29.

VELFL, Josef. Uran v českých dějinách. In PAULIŠ, Petr – BABKA, Karel – SEJKORA, Jiří – ŠKÁCHA, Pavel (eds.). Uranové minerály ČR a jejich nejvýznamnější naleziště. Kutná Hora 2016, s. 558–562.

VELFL, Josef. Osud profesora Františka Drtiny a jeho blízkých. In SOUČEK, Jan (ed.) – VELFL, Josef.František Drtina – osobnost, rodný kraj, přátelé, rodina. Praha 2016, s. 3–7.

VELFL, Josef. Z minulosti nejproduktivnějšího dolu březohorského rudního revíru ve 20. století. Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky 2016, 34, s. 40–53.

VELFL, Josef. Hornictví od sklonku 18. století do počátku století dvacátého (1772–1914). In SMOLOVÁ, Věra a kolektiv. Dějiny českých, moravských a slezských měst. Příbram. Praha 2016, s. 368–377.

VELFL, Josef. Události válečného strádání v letech 1914–1918 a jejich dopad na báňskou činnost. In SMOLOVÁ, Věra a kolektiv. Dějiny českých, moravských a slezských měst. Příbram. Praha 2016, s. 380–387.

VELFL, Josef. Příbram v letech utváření republiky, v období zmaru i nových nadějí 1918–1945. In SMOLOVÁ, Věra a kolektiv. Dějiny českých, moravských a slezských měst. Příbram. Praha 2016, s. 390–408. 

VELFL, Josef. Příbram v letech 1945–1989. In SMOLOVÁ, Věra a kolektiv. Dějiny českých, moravských a slezských měst. Příbram. Praha 2016, s. 410–436.

VELFL, Josef. Na prahu nové éry. In SMOLOVÁ, Věra a kolektiv. Dějiny českých, moravských a slezských měst. Příbram.  Praha 2016, s. 572–581.

VELFL, Josef. Památky Příbrami v obrazech. Příbram 2016, 208 s.

VELFL, Josef – HAAG, Ulrich. Auffallend modern: Der Stahlbetonförderturm in Bohutín. Industriekultur, Essen 2016, 22. Jahrgang, Heft 74, Ausgabe 1/2016, s.  40–41.

VELFL, Josef – HAAG, Ulrich. Der böhmische Uranerzbergbau. Industriekultur, Essen 2016, 22. Jahrgang, Heft 76, Ausgabe 3/2016, s. 35–37.

VELFL, Josef. Geologický objev mezinárodního významu. Věstník Asociace muzeí a galerií ČR, Praha 2017, 2/2017, s. 19–20.

VELFL, Josef – HAAG, Ulrich. Zum 125. Jahrestag des Grubenbrandes im Maria-Schacht. Der Anschnitt, Bochum 2017, 69. Jahrgang, Heft 1, s. 39–42.

VELFL, Josef. Dolování v čase vlády Karla IV. Těžební stroje, Hradec Králové – Praha 2017, 1, s. 32–36.

Seznam starších příspěvků zde.

Autor publikací: Odkaz budoucnosti – příbramské gymnázium za heydrichiády (spoluautorka Eliška Dalasová, 1982); Po stezkách brdských partyzánů (spoluautor Zdeněk Kárník, 1985); Jeden z hrdinů gen. Richard Tesařík (1986); Cesty ke svobodě 1939–1945 (1987); Příbramsko za heydrichiády (1990); Toulky Příbramskem (spoluautor Daniel Doležal, 1994); Slivice 1945 (spoluautor Jiří Vostarek, 1995); Dobříš – město na zlaté stezce (s kolektivem autorů, 1998); Grand – generál Josef Kholl ve světle vzpomínek (1999); Legionáři z Příbramska (kolektiv autorů, 2002); Zlato na Novoknínsku (kolektiv autorů, 2003); Příbram v průběhu staletí (1998, 2003); Otisky času (2007); Památky Příbrami v obrazech (2008); Karel Hojden a Příbramsko (s kolektivem autorů, 2009); Zmizelá Příbram (2010); Z historie staré Vltavy v okolí Chotilska (s kolektivem autorů, 2013); Zur Geschichte des Drahtseils (s kolektivem autorů, Altena, SRN, 2015).

Za přednáškovou a publikační činnost z dějin hornictví získal v letech 1991, 1998 a 2011 Medaili mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice. Autor vítězného projektu v celostátní soutěži muzeí – Gloria Musaealis 2003 zaměřeného na záchranu a následné využití technické památky – dolu Vojtěch a Vodní štoly Anna; spoluautor projektu záchrany a zpřístupnění veřejnosti technické památky – Vodního kola dolu Drkolnov. Tento počin získal 1. místo a cenu Český permon roku 2005 od Hornické sekce Památkové komory ČR. Ve stejném roce obdržel Stříbrnou medaili Evropského sdružení hornických měst za uchovávání hornických památek a tradic. V r. 2007 byl vyznamenán Zlatou medailí Českého báňského úřadu. Dále byl vyznamenán Medailí Středočeského kraje za významný podíl na popularizaci dějin regionu a za propagaci Středočeského kraje v rámci ocenění Osobnosti Středočeského kraje roku 2008, Čestnou pamětní medailí za dlouholetou spolupráci s Armádou ČR při uchovávání vojenských tradic a památky účastníků odboje (2009), Pamětní medailí Vojenského sdružení rehabilitovaných za účast na rehabilitaci vojenských osobností neprávem perzekvovaných v době totality (2010). Při příležitosti pietní vzpomínky k ukončení 2. světové války u Památníku Vítězství na Slivici obdržel pamětní medaili "V těžkých dobách" za spolupráci s Armádou ČR (2011) a v r. 2012 Pamětní plaketu za péči o válečné hroby udělenou Ministerstvem obrany ČR na návrh Středočeského kraje.