Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Legionáři z Příbramska

 

 

 • autor: Velfl Josef a kolektiv
 • titul: Legionáři z Příbramska
 • vydal: Státní okresní archiv Příbram a Okresní muzeum v Příbrami
 • edice: Podbrdsko, Miscelanea, 1. číslo, 2002
 • rok vydání: 2002
 • vydání: první
 • ISBN 80-902821-2-1
 • náklad: 1000 výtisků
 • tisk: PB tisk Příbram, Prokopská 8, Příbram VI
 • formát A4
 • počet stran: 203
 • cena: 150 Kč

 

 

 

Anotace:

Publikace s názvem Legionáři z Příbramska od autorského kolektivu vedeného Josefem Velflem, kterému asistovaly Jana Barešová a Jarmila Šárová, přibližuje na základě zpracovaných historických dokumentů a dalších pramenů události z Příbramska v předvečer vzplanutí 1. světové války. Kniha se dále snaží nastínit hospodářské, sociální, politické i jiné poměry v regionu během válečného požáru, poodhaluje kořeny vznik protirakouského odboje doma i v zahraničí a seznamuje čtenáře s dramatickými osudy čs. zahraničních vojáků, pocházejících z území současného okresu Příbram, v ozbrojených střetnutích na všech frontách 1. světové války. Všímá si i jejich složité cesty do vlasti, líčí účast těchto statečných mužů v bojích na Slovensku a Těšínsku, vyzdvihuje legionářské odhodlání budovat Československou republiku a bránit ji následně proti nacistickému zlu i poúnorové totalitě. Práce je doplněna množstvím obrazového materiálu a abecedně řazenými seznamy legionářů z jednotlivých míst příbramského okresu.

Obsah:

 • Úvodem (Jaromír Volný)
 • První světová válka a situace na Příbramsku (Josef Velfl)
 • Protirakouský odboj (Josef Velfl)
 • Českoslovenští legionáři ve Francii (Josef Velfl)
 • Naši vojáci v Rusku (Josef Velfl)
 • Pod italským nebem (Josef Velfl)
 • Z galerie legionářských osobností (Josef Velfl)
 • Závěrem (Josef Velfl)
 • Organizace československých vojsk v první světové válce (Josef Velfl, Jana Barešová, Jarmila Šárová)
 • Rejstřík měst, obcí a jejich částí v okrese Příbram (Jana Barešová, Jarmila Šárová)
 • Rejstřík legionářů z okresu Příbram (Jana Barešová, Jarmila Šárová, Josef Velfl)
 • Seznam legionářů z okresu Příbram (Jana Barešová, Jarmila Šárová, Josef Velfl)
 • Statistika registrovaných legionářů z Příbramska (Jana Barešová, Jarmila Šárová)
 • Seznam zkratek (Josef Velfl)
 • Poznámky (Josef Velfl, Jana Barešová, Jarmila Šárová)


 

Profil autorů:

Ing. Jana Barešová (* 1958), samostatná odborná archivářka Státního okresního archivu Příbram. Od roku 1991 se zabývá zpřístupňováním novodobých archivních fondů. Podstatnou část této činnosti v posledním období tvoří agenda týkající se legionářů z území současného okresu Příbram, která byla zpracována díky systematickému výzkumu v terénu i ve fondech deponovaných ve Státním okresním archivu Příbram.
Zároveň se podílí na koncipování bibliografie historických prací z regionu, mimo jiné i s tématikou protirakouského odboje, přispívá též do odborného tisku. Od roku 1994 je členkou redakční rady sborníku Podbrdsko.

Mgr. Jarmila Šárová (* 1950), v příbramském archivu pracuje od roku 1968, ředitelkou Státního okresního archivu Příbram je od roku 1992. Zajišťuje archivní péči, ochranu a využívání svěřeného jednotného archivního fondu. Zabývá se osobními pozůstalostmi, a právě z těchto fondů bylo mimo jiné čerpáno při koncipování publikace s názvem Legionáři z Příbramska. Rovněž bylo využito dat získaných při terénním výzkumu a tyto informace se podařilo přenést i do elektronické databáze o zdejších legionářích.
Příležitostně publikuje v odborném tisku a pořádá semináře pro kronikáře. Je předsedkyní redakční rady sborníku Podbrdsko od jeho vzniku v roce 1994.

PaedDr. Josef Velfl (* 1956), historik, ředitel Okresního muzea v Příbrami. Od roku 1979 se profesionálně zabývá historií Příbramska 19. a 20. století., dějinami hornictví a hutnictví, montánním muzejnictvím, problematikou válečných událostí a odbojovým hnutím v regionu. Je externím spolupracovníkem Muzea třetího odboje Příbram a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Předsedá redakční radě Středočeského vlastivědného sborníku, účastní se jednání redakční rady sborníku Podbrdsko a redakční rady časopisu Českého svazu bojovníků za svobodu s názvem Národní osvobození.
Již řadu let spolupracuje s Českým svazem bojovníků za svobodu (ČSBS) v historickodokumentační komisi okresního výboru v Příbrami a rovněž s Československou obcí legionářskou. Od roku 2000 je čestným členem ČSBS. Scénáristicky připravil několik výstav s válečnou a odbojářskou tematikou a podílel se na zfilmování dokumentárního seriálu České televize Praha, pojmenovaného Operace demarkační čára (1995).
Dosud mu vyšly tiskem tyto monografie orientované na válečnou problematiku:

 • Odkaz budoucnosti - příbramské gymnázium za heydrichiády (spoluautorka Eliška Draslová, 1982),
 • Po stezkách brdských partyzánů (spoluautor Zdeněk Kárník, 1985),
 • Jeden z hrdinů gen. Richard Tesařík (1986),
 • Cesty ke svobodě 1939 - 1945 (1987),
 • Příbramsko za heydrichiády (1990),
 • Slivice 1945 (spoluautor Jiří Vostarek, 1995),
 • Grand - generál Josef Kholl ve světle vzpomínek (1999),

V odborných časopisech a sbornících prezentoval následující tituly vztahující se k historii odboje:

 • K účasti horníků v protifašistickém odboji na Příbramsku (Sborník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, 1981),
 • Akce 17. listopad 1939 na Vysoké škole báňské v Příbrami (Sborník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, 1989),
 • Causa gen. Karel Mareš - Toman (Podbrdsko, svazek I., 1994),
 • Generál Josef Kholl (Podbrdsko, svazek II., 1995),
 • K účasti americké armády na osvobození Příbramska v květnu 1945 (Podbrdsko, svazek V., 1998),
 • S označením Czechoslovakia (Podbrdsko, svazek VI., 1999),
 • Služba vlasti (Podbrdsko, svazek VIII., 2001),
 • To byl generál Alois Laub (Podbrdsko, svazek IX., 2002),
 • Divizní generál Matěj Němec (Středočeský vlastivědný sborník č. 20, 2002).