Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko VI/1999

 

   

 • titul: Podbrdsko, svazek VI - 1999
 • podtitul: Sborník Státního okresního archivu Příbram
 • vydal: Okresní úřad Příbram, Státní okresní archiv Příbram a Okresní muzeum Příbram
 • rok vydání: 1999
 • vydání: první
 • ISSN 1211-5169
 • náklad: 500 výtisků
 • tisk: Nakladatelství a vydavatelství Elefant, Příbram
 • formát: A5
 • počet stran: 314
 • cena: 75 Kč

 

 

 

 

Obsah:

 • Beránek Jan: Jince před první světovou válkou
 • Dragoun Zdeněk: K počátkům Žežic
 • Krůta Václav: Ilegální vojenská odbojová organizace Obrana národa na Příbramsku
 • Majer Jiří: Ke zřízení Vysoké školy báňské v Příbrami (1849)
 • Úlovec Jiří: Zanikající zámky v Dubenci a Kamenné u Příbrami
 • Valenta Vladimír: Socialistické soutěžení na Uranových dolech v Příbrami aneb Slavná minulost v realistickém hodnocení
 • Velemanová Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku
 • Velfl Josef: S označením Czechoslovakia (Vzpomínky na plk. Bohumila Krále ze Sedlčan)

 

Materiály:

 • Dohnal Martin, Korený Rastislav, Koucký Karel: Archeologické výzkumy v Sedlčanech v letech 1997 - 98 (předběžná zpráva)
 • Doležal Daniel: Rožmitálské archiválie ve Vídeňském státním archivu
 • Heverová Alena: Městské muzeum v Březnici (Stručný nástin z dějin muzea)
 • Hoyer Ivan: Osudy dcer Jakuba Jana Ryby a jejich potomci
 • Kadlec Petr: Významné technické objekty v podzemí březohorského revíru
 • Korený Rastislav: Zaniklé hornické lázně na dole Císaře Františka Josefa I. na Březových Horách
 • Likovský Zbyněk: Účelová známka z Milešova
 • Majer Jiří: Dějiny hornictví na sympoziích "Hornická Příbram ve vědě a technice" 1966 - 1998
 • Majer Jiří: Koncentrační tábor Vojna (Příbram) a Muzeum české státnosti 20. století (Praha) - příští památníky boje za demokracii
 • Páv Jiří: O původu a stáří větrného mlýna u Příčov
 • Velfl Josef: Zpřístupnění Prokopské štoly Okresním muzeem Příbram

 

Jubilea a výročí:

 • Daňkovská Drahomíra: Stanislav Kofroň
 • Dolažal Daniel: 20 let bez Otty Bartoně
 • Doležal Daniel: Ing. Ivan Hojer osmdesátiletý
 • Hofmann Gustav: K sedmdesátinám Jana Čáky
 • Křížek Jaroslav: K pětasedmdesátinám Jana Beránka
 • Navrátil Jaromír: Třičtvrtěstoletiny historika a občana Jana Beránka
 • Vepřek Vladimír: Příbramský dětský sbor jubiluje

 

Anotace a recenze:

 • Doležal Daniel: Josef Kopáček, Jezuité na Svaté Hoře, Velehrad 1998
 • Korený Rastislav: Z nové archeologické literatury
  • Archeologická památková péče - legislativa a skutečnost. 110 stran. Olomouc 1997
  • Archeologické rozhledy. Ročník L, 1998, číslo 1. 340 stran
  • Archeologické rozhledy. Ročník L, 1998, číslo 2. 200 stran
  • Archeologické výzkumy ve středních Čechách 2. Praha 1998, 472 stran
  • Archeologické výzkumy v jižních Čechách 9/1996, vydává Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 200 stran
  • Archeologické výzkumy v jižních Čechách 11/1998, 104 stran
  • Castellogica bohemica 5, Praha 1996, 416 stran, 1 mapová a 16 čb. příloh
  • Castellogica bohemica 6/1, 6/2. 520 stran, obrázky a fotografie v textu. Praha 1998
  • Filip Jan: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas. Band III - Adenda. K tisku připravil Jiří Hrala. Vydala Academia, Praha 1998. 388 stran, obrázky v textu
  • J. Anderle - V. Švábek: Strašické hrady. Edice "Zapomenuté hrady, tvrze a místa", svazek 16. 36 stran, obrázky a černobílé fotografie v textu. Plzeň 1997
  • Ivana Sýkorová - Václav Matoušek: Od Svatého Václava k lovcům mamutů. Hrdinové Eduarda Štorcha očima dnešních archeologů. 122 stran, kresby, černobílé a barevné fotografie v textu. Praha 1998
  • Jan Blažek - Michal Ernée - Lubor Smejtek: Die Bronzezeitlichen Gussformen in Nodwestböhmens 3 Nordböhmische Bronzefunde Band 2. Vydal Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most 1998. 272 stran, 38 stran příloh
  • Památky archeologické. Ročník LXXXVIII, 1997, číslo 2. 184 stran
  • Památky archeologické. Ročník LXXXIX, 1998, číslo 1. 192 stran
  • Dva póly popularizace a prezentace - Anna Bauerová: Zapomenuté věky země Bójů. Plzeň 1998. 232 stran, barevná příloha; Petr Drda - Alena Rybová: Keltové a Čechy. 2. rozšířené vydání, Praha 1998. 200 stran, barevné a čb. fotografie, kresby a tabulky v textu
  • Petr Hrubý: Výšinné lokality pozdní doby haštalské a časné doby laténské v jižních Čechách. Zprávy ČAS, Supplément 34, 20 stran, 1 mapa. Praha 1998
  • Příroda Brd a perspektivy její ochrany. Sborník příspěvků třetího a čtvrtého semináře z let 1995 a 1998. Editor: J. Němec. Příbram 1998. 154 stran, barevné fotografie a obrázky v textu
  • Sborník společnosti přátel starožitností 4. Praha 1996, 216 stran
  • Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie XIII. Plzeň 1996, 180 stran
  • Petr Zavřel: Pravěk jižních Čech. Průvodce expozicemi jihočeských muzeí. Edice Průvodce českými a moravskými muzei sv. 5. 48 stran, kresby a fotografie v textu, barevná příloha. Praha 1996
  • Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea. Ročník 3., 1996. 344 stran
  • Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá. 160 stran, 1. vydání, Praha 1998
  • Jan Michálek - Petr Zavřel: Archeologické nemovité památky v okrese Český Krumlov. Jihočeské muzeum České Budějovice a Okresní úřad Český Krumlov 1996. Recenze a předmluva Jiří Břeň. 156 stran, obrázky a fotografie v textu a příloze
 • Majer Jiří: Josef Velfl: Příbram v průběhu staletí. Příbram 1998, 160 s.
 • Páv Jiří: Čeněk Habart: Sedlčansko a Voticko, Díl I., II., III., 1. vydání 1925 - 1928, 2. vydání 1998, Díl VI., 1. vydání 1994