Muzeum
  - Nabídka   »   Publikace   »   Podbrdsko XII/2005

 

   

  • titul: Podbrdsko, svazek XII - 2005
  • vydaly: SOA Praha - Státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram
  • rok vydání: 2005
  • vydání: první
  • ISSN 1211-5169
  • ISBN 80-902821-9-9 (Hornické muzeum Příbram)
  • ISBN 80-86772-11-X (SOA Praha)
  • náklad: 700 výtisků
  • tisk: Septim tisk, s. r. o., Příbram
  • formát: A5
  • počet stran: 234
  • cena: 75 Kč

 

 

 

 

Obsah:

  • Josef Velfl: Příbramsko a konec 2. světové války v Evropě
  • Josef Táborský: Kdo byla sv. Dobrotivá? Příspěvek k dějinám kláštera augustiniánů poustevníků v Zaječově
  • Karel Koucký: Popsání měšťanstva sedlčanského z roku 1785
  • Ivan Kirchner, Václav Trantina: Nástin historie příbramského pivovaru
  • Jaroslav Kozlík: Ludvík Kuba a Březnice
  • Jaroslav Žák: Zapomenutá výročí - 70 let Sublimy, akciové společnosti pro hlubokou impregnaci dřeva v Březnici
  • Tomáš Bursík: Okresní výbor KSČ v Příbrami a jeho místo ve struktuře aparátu Komunistické strany Československa v letech 1948 - 1955
  • Jiří Majer: K počátkům vězeňského tábora Vojna na Příbramsku v letech 1949 - 1951
  • František Bártík: Tragická smrt školačky v roce 1961

 

Materiály:

  • Daniel Stolz: Malý záchranný výzkum na neolitickém a časně eneolitickém sídlišti u Hředel
  • Josef Kopeček: Jäckelův kříž pro Svatou Horu
  • Daniel Doležal: Jinecká listina z roku 1929
  • Jiří Majer: K 50. výročí stávky ve vězeňském táboře Vojna 1955

Zprávy:

  • Jiří Majer: Český podíl na mezinárodní tvorbě z dějin hornictví 1990 - 2004
  • Naděžda Čížková: Příbramská veřejná knihovna na přelomu tisíciletí
  • Rastislav Korený: Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea Příbram (od 16. 3. 2003 do 1. 4. 2005)

Jubilea a výročí:

  • Zdeněk Rasl: Historik českého železářství. Dr. Gustavu Hofmannovi k osmdesátinám

Anotace, recenze:

  • Korený Rastislav: Anotace archeologické literatury (Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17; Mediaevalia Archaeologica 6 - Těžba a zpracování drahých kovů; Encyklopedie kachlů gotiky a renesance; Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV Nitra 36/2004; Archeologické rozhledy LVI-1/2004; Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa; Katalog staré sbírky odd. prehistorie a protohistorie Národního muzea v Praze; Archeologie ve středních Čechách 8/2004; Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latenezeit in Westböhmen - Památky archeologické - Supplementum 16)
  • Hásek Jindřich: Královna Johana a laskavec lidský - příběh Johany z Rožmitálu a Jiřího z Poděbrad. Nakladatelství Jindřich Hásek, Rožmitál pod Třemšínem 2004
  • Makarius Roman: Z dějin královské, císařské a státní báňské správy. Montanex a.s., Ostrava 2004
  • Čáka Jan: Příbramský rok. Knihkupectví Mária Olšanská, Příbram 2004
  • Kuthan Jan - Stecker Martin: Sedlčanskem po stopách Jakuba Krčína. Městské muzeum Sedlčany a Jarmila Steckerová Studio 3P, Sedlčany 2004
  • Lang Martin: Sága černého zlata pod Brdy. Milpo media, Praha 2004
  • Michálek Jan: Památky Strakonicka ze země i ze vzduchu. Muzeum středního Pootaví, Strakonice 2003
  • Zdulski Miroslav: Źródla do dziejów kopalnictva uranowego w Polsce. Warszawa 2000
  • Vlček Vojtěch: Persekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948 - 1964. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004