Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Kozárovice / Vystrkov (Podskalí)

Kozárovice – Vystrkov

hradiště z raného středověku

Kozárovice / Vystrkov - dřevěné idoly vztyčené na předhradí (foto Roman Abušinov)
Dřevěné idoly vztyčené na předhradí (foto Roman Abušinov)

Poloha: Valy - na strmé zalesněné ostrožně sevřené levým břehem Vltavy (vodní nádrže Orlík) a zatopeným údolím Hradeňského potoka, asi 3,5 km jihovýchodně od obce Kozárovice a 1 km jihovýchodně od hotelu Orlík v bývalé osadě Vystrkov.

Kozárovice / Vystrkov - poloha hradiště na ostrožně nad údolím Vltavy (mapa ZM - Roman Abušinov)
Poloha hradiště na ostrožně nad údolím Vltavy (mapa ZM - Roman Abušinov)

Popis: Čtyřdílné hradiště o rozloze asi 12,5 ha na trojúhelníkovité plošině zčásti zatopené Orlickou přehradou (pod vodou téměř celá akropole a východní úbočí). Plochu hradiště člení čtyři výrazné pásy příčných valů. Akropole a vnitřní předhradí byly opevněny i boční hradbou zejména nad přístupnějším údolím potoka. Vnější val pravděpodobně pokračoval ve značné délce až ke konci úzkého východního výběžku nad údolím Vltavy, možná bezprostředního strážiště provozu při řece. Nálezy z doby halštatské a ze střední až mladší doby hradištní, opevnění vzniklo v 1. pol. 10. stol. Hradiště, patrně přemyslovské centrum Vltavského kraje zmiňované roku 1088, střežilo důležitý brod přes Vltavu, společně s protilehlým strážním bodem na původně pravěkém hradišti Žíkovec u Voltýřova.

Kozárovice / Vystrkov - vnější val (foto Roman Abušinov)
 
Kozárovice / Vystrkov - první vnitřní val (foto Roman Abušinov)

Vnější val (foto Roman Abušinov)

 

První vnitřní val (foto Roman Abušinov)

Zajímavost: Spolu s nepříliš vzdáleným hradištěm Počaply u Březnice jej lze spojovat s počátky přemyslovské kolonizace jižních Čech. Hradiště je někdy označováno podle blízkého vrchu Hradeň. V roce 1960 se území hradiště stalo součástí rekreačního sídla komunistické vlády u osady Vystrkov a bylo veřejnosti nepřístupné.

Kozárovice / Vystrkov - druhý vnitřní val s novodobým vjezdem do letního dětského tábora (foto Roman Abušinov)
 
Kozárovice / Vystrkov - třetí vnitřní val - opevnění akropole (foto Roman Abušinov)

Druhý vnitřní val s novodobým vjezdem do letního dětského tábora (foto Roman Abušinov)

 

Třetí vnitřní val - opevnění akropole
(foto Roman Abušinov)

Literatura:

Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Libri, Praha 2003
Buchvaldek, M. - Sláma, J. - Zeman, J.: Slovanské hradiště u Kozárovic. Praehistorica 6 / 1978
Fröhlich, J. - Lutovský, M.: Nové nálezy z hradiště u Kozárovic. Archeologie ve středních Čechách 3 / 1999

Kozárovice / Vystrkov - pomníček na druhém předhradí (foto Roman Abušinov)
Pomníček na druhém předhradí s vytesaným textem:
Dne 29. září 1902 byl zde zastřelen první jelen
od J. J. paní kněžny Kristiny ze Schwarzenbergu - 10. rák
(foto Roman Abušinov)


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!