Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Nakládání s archeologickým kulturním dědictvím

Nakládání s archeologickým kulturním dědictvím

Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 24. 1. 2007 přijala Usnesení č. 085-2/2007/RK týkající se činnosti příspěvkových organizací Středočeského kraje, včetně Hornického muzea Příbram, při nakládání s archeologickým kulturním dědictvím. Rada kraje schválila dokument s názvem „Opatření týkající se činnosti příspěvkových organizací Středočeského kraje nakládajících s archeologickým kulturním dědictvím“ (viz dále). Rada kraje zmocnila statutárního zástupce Ústavu archeologické památkové péče středních Čech (Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10), aby jménem Středočeského kraje přebíral od organizací s oprávněním k provádění archeologických výzkumů, mezi které patří i Hornické muzeum Příbram, dle § 23 a) Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění posledních předpisů, movité archeologické nálezy na základě protokolu, po splnění stanovených podmínek (viz protokol). Rada kraje souhlasila s vydáním dokumentu - osvědčení, jímž se budou při provádění záchranných archeologických průzkumů prokazovat archeologové oprávněných organizací zřizovaných Středočeským krajem, tj. i archeologové Hornického muzea Příbram.

Opatření týkající se činnosti příspěvkových organizací Středočeského kraje nakládajících s archeologickým kulturním dědictvím:

A. Hornické muzeum Příbram - příspěvková organizace s oprávněním k provádění archeologických výzkumů

 • Záchranné archeologické výzkumy (dále jen ZAV) hrazené stavebníkem vykonává pouze Ústav archeologické památkové péče středních Čech. Hornické muzeum Příbram a ostatní oprávněné organizace zřizované Středočeským krajem splní závazky plynoucí z právních vztahů týkajících se hrazených ZAV uzavřených před datem nabytí platnosti těchto opatření.
 • Hornické muzeum Příbram a další oprávněné organizace budou vykonávat ZAV nehrazené stavebníkem s tím, že finanční prostředky na jejich úhradu nebudou čerpány z příspěvku zřizovatele na činnost příspěvkové organizace, ale obdrží je na základě stanovených podmínek (i zálohově) z rozpočtové kapitoly 06 - kultura (§ 3321 - archeologické výzkumy a nálezy).
 • Hornické muzeum Příbram jako oprávněná organizace je povinna vést samostatnou evidenci agendy archeologické památkové péče (dokumenty doručované poštou, emailem i faxem). Zaměstnancem zodpovědným za vedení této agendy je archeolog Hornického muzea Příbram Mgr. Rastislav Korený (tel. 318 620 048, 737 773 496, koreny-r@muzeum-pribram.cz).
 • Hornické muzeum Příbram jako oprávněná organizace je povinna evidovat a archivovat zejména následující dokumenty:
  • kopie územních rozhodnutí zaslaných na vědomí stavebními úřady
  • kopie ohlášení zaslaných na vědomí stavebními úřady
  • kopie stavebních povolení zaslaných na vědomí stavebními úřady
  • vyjádření k územně plánovací dokumentaci zpracované pro potřeby orgánů veřejné správy
  • ohlášení stavebních prací stavebníkem nebo ohlášení postoupené Archeologickým ústavem AV ČR (AÚ AV ČR)
  • odborná vyjádření, zda se jedná o území s archeologickými nálezy
  • nahlášení AÚ AV ČR o provádění ZAV v dané lokalitě (eventuelně Národního památkového ústavu ČR dle § 21 odst. 4 památkového zákona)
  • dohody o provedení ZAV, i pro neplacený výzkum, musí vycházet z výše uvedených dokumentů, na každý realizovaný ZAV bude uzavřena dohoda
  • deník výzkumů s přesným vedením záznamů o průběhu ZAV
  • potvrzení o splnění podmínek dle § 22 odst. 2 památkového zákona (potvrzení o provedeném ZAV pro potřeby stavebního řízení)
  • Zprávy o výsledcích provedeného ZAV určené pro stavebníka
  • Zprávy o výsledcích archeologických výzkumů určené Archeologickému ústavu AV ČR
 • Hornické muzeum Příbram jako oprávněná organizace je povinna dodržovat následující zásady ekonomického řízení záchranných archeologických výzkumů:
  • Záchranné archeologické výzkumy nehrazené stavebníkem:
   • Povinné vytvoření samostatného nákladového střediska pro archeologii v rámci Hornického muzea Příbram
   • Důsledné evidování nákladů a výnosů souvisejících s archeologickou činností při provádění ZAV
   • Každý ZAV je veden jako samostatná zakázka
   • Smlouvy s dodavateli specializovaných služeb a prací uzavírat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s využitím formy rámcové smlouvy
 • Hornické muzeum Příbram jako oprávněná organizace používá ke své činnosti tyto vzorové typy dokumentů:
  • Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2 Zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů
  • Žádost o vyjádření ke stavební či jiné činnosti (zda se bude dotýkat území s archeologickými nálezy podle § 22 odst. 2 Zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče ve znění pozdějších předpisů)
  • Potvrzení o splnění podmínek podle § 22 odst. 2 Zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče ve znění pozdějších předpisů
  • Dohoda o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu č.
 • Hornické muzeum Příbram jako oprávněná organizace spolupracuje s odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje dle jeho požadavků při zpracování Plánů území s archeologickými nálezy (§ 23b Zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).
 • Hornické muzeum Příbram jako oprávněná organizace věnuje zvýšenou pozornost monitoringu terénu z pohledu péče o archeologické kulturní dědictví, zejména pak archeologickým kulturním památkám a památkově chráněným územím; působí v oblasti popularizace a propagace ochrany archeologického dědictví tak, jak ji vymezuje Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy vyhlášená pod číslem 99/2000 Sb.m.s. a platná legislativa ČR.

B. Hornické muzeum Příbram - příspěvková organizace zabývající se nakládáním s movitými archeologickými nálezy

 • Movité archeologické nálezy, které jsou dle § 23a Zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči vlastnictvím Středočeského kraje, přejímá jménem kraje na základě zmocnění Rady kraje od organizací, při jejíž činnosti vznikly (tj. i od Hornického muzea Příbram), Ústav archeologické památkové péče středních Čech, a to na základě protokolu (viz dále). K převzetí nálezů nesmí dojít, nejsou-li ze strany předávající organizace splněny všechny stanovené podmínky.
 • Hornické muzeum Příbram - příspěvková organizace zabývající se správou sbírek nepřejímá od žádné oprávněné organizace movité archeologické nálezy nalezené při ZAV. Tyto nálezy získá Hornické muzeum Příbram do svých sbírek výhradně prostřednictvím Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Ten je Středočeským krajem jako vlastníkem těchto nálezů zmocněn k tomu, aby za něj prováděl protokolární přebírání movitých archeologických nálezů ve smyslu § 23a Zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tyto převzaté nálezy obdobným způsobem protokolárně po dohodě předá do správy Hornického muzea Příbram.
 • Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje připravil pro oprávněné organizace zřizované Středočeským krajem, tj. i pro Hornické muzeum Příbram, osvědčení. Tímto osvědčením oprávněné organizace mají zaměstnanci pověření k provádění archeologických výzkumů a prokazují se jím při jednání se stavebníky.