Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Nalžovické Podhájí 2

Nalžovické Podhájí 2

pravěké výšinné sídliště a středověké tvrziště


Hluboký příčný příkop, výrazný pozůstatek opevnění skalnaté ostrožny (foto Veronika Machačová)

 

Eneolitické výšinné sídliště a středověké tvrziště v poloze Malé (Dolejší) kolo. Nevelká plocha 40 x 20 m na vrcholku homolovité a srázné skalnaté ostrožny nad ústím Cholínské strouhy do Vltavy je od východu chráněna příčným obloukovitým příkopem až 12 m širokým a téměř 7 m hlubokým. Výzkum tu vedle reliktů středověké tvrze, jíž patří dnešní podoba opevnění, objevil i pozůstatky snad opevněného výšinného sídliště chamské kultury s prvky kultury řivnáčské a kulovitých amfor. Při obvodu plochy stálo tehdy sedm až osm malých pravoúhlých, lehce do zvětralé skály zahloubených chat s ohništi. O činnosti obyvatel svědčí kamenná industrie, pískovcové brousky a zlomky žulových drtidel na obilí. Tato osada u bývalého brodu přes Vltavu je nejvýchodněji vysunutou lokalitou chamské kultury.

Literatura:

Sklenář, K. - Sklenářová, Z. - Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha 2002
Archeologické rozhledy 3 / 1951


Příkop pokračuje obloukovitě po obvodu ostrožny (foto Veronika Machačová)


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!