Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Počáply

Počáply

hradiště z raného středověku

Počaply - poloha hradiště na návrší Šance (mapa ZM - Roman Abušinov)
Poloha hradiště na návrší Šance (mapa ZM - Roman Abušinov)

Poloha: Šance (Bozeň) - na zalesněném ostrožném návrší nad pravým břehem řeky Skalice (Vlčavy) a Počapelským rybníkem, při soutoku s Mlýnským potokem, asi 1 km severně od obce Počaply.

Popis: Zřejmě trojdílné hradiště o rozloze 1,6 až 2,5 ha chráněné od západu strmými svahy údolí Skalice. Členitější centrální část návrší s vrcholovou skalkou opevňuje mohutný okrouhlý val s částečně zachovaným příkopem, předhradí na severovýchodě chrání podobně mohutný val. Méně výrazné valové opevnění vymezuje další sídelní plochu jihozápadně od akropole, snad druhé předhradí. Jeden přístup vedl opevněným koridorem od západu nad srázy do údolí, další vstup do předhradí byl na severní straně. Brána do vnitřní části se nacházela patrně na jihovýchodě, v místě přerušení valu. Nálezy z pozdní doby halštatské, osídleno Slovany v mladší (případně střední) době hradištní (po celé 10. a část 11. stol.). Zřejmě významné centrum kraje zvaného Bozeňsko, spolu s hradištěm u Boru - Dobré Vody a sídlištěm na Strážišti. Počapelské a nedaleké hradiště u Kozárovic (Vystrkova) lze zároveň spojovat s počátky přemyslovské kolonizace jižních Čech v 1. pol. 10. stol.

Nálezy z počapelského hradiště
Nálezy z počapelského hradiště (podle Lutovský - Stolz)

Literatura:

Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Libri, Praha 2003
Kuchyňka, Z.: Hradiště Šance u Březnice a otázka Bozně. Středočeský vlastivědný sborník 16 / 1998
Lutovský, M. - Stolz, D.: Hradiště Šance u Březnice ve světle nových nálezů. Archeologie ve středních Čechách 5 / 2001


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!