Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Území s archeologickými nálezy

Ustanovení § 23b odst. 1 č. 20/1987 Sb., památkového zákona umožňuje kraji vydat svým nařízením po dohodě s ministerstvem kultury plán území s archeologickými nálezy v kraji nebo ve vymezené části území. V plánu území s archeologickými nálezy by měla být vyznačena území, na nichž se vyskytují nebo se mohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy. Vlastníci ostatních pozemků v plánu uvedených, tj. pozemků, kde se archeologické nálezy dle plánu nevyskytují, nemusí oznamovat Archeologickému ústavu stavební či jinou činnost na svých pozemcích, jak je obecně stanoveno v § 22 odst. 2 památkového zákona. Zůstává jim však povinnost hlásit náhodný nebo nepředvídaný nález.

Vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 187/2007 Sb. ze dne 23.7. 2007 stanovila obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy, nařízení kraje však dosud nebylo vydáno. Do doby, než bude přijato, celé území Středočeského kraje je obecně považováno za území s archeologickými nálezy vyjma míst vytěžených, popřípadě po těžbě rekultivovaných. V krajině sice jsou místa, kde je výskyt archeologických nemovitých a movitých nálezů pravděpodobnější a významnější a místa, kde jsou takové nálezy méně pravděpodobné, i zde je však nutno vykonávat archeologickou památkovou péči, která by zamezila ničení ojedinělých archeologických nálezů. Zjistit, že území je bez archeologických nálezů může pouze archeologický výzkum, nikoliv stavební činnost. Informace o tom, zda se v konkrétním případě jedná o území s archeologickými nálezy, poskytne oprávněná organizace vždy za oblast své působnosti nebo Archeologický ústav Akademie věd ČR.