Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Voltuš

Voltuš – Třemšín

pravěké hradiště a zříceniny středověkého hradu

Kaplička na vrcholu Třemšína
Kaple Proměnění Pána Krista vystavěná roku 1771
údajně nad zasypanou studnou (foto www.municipal.cz)

Dvojdílné pravěké hradiště, na vrcholu Třemšína v nadm. výšce 827 m, opevněné kamenitými valy. Vnější obloukovitý val byl na okraji svahu opatřen ulicovitou branou umožňující vstup na předhradí. Plocha vnitřního hradiště je značně poznamenána pozůstatky středověkého hradu, z něhož se dochovaly části hradeb, bašty, příkopu a přístupového mostu. Hradiště je patrně pravěkého stáří, snad z doby pozdně bronzové či halštatsko-laténské, nálezy pozdně hradištních zlomků keramiky mohou ukazovat také na raně středověké osídlení.

Plán hradiště a hradu na Třemšíně (podle T. Durdíka)
Plán hradiště a hradu na Třemšíně (podle T. Durdíka)

Literatura:

Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Libri, Praha 2003
Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Libri, Praha 2000
www.hrady.cz


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!