Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Voltýřov

Voltýřov

hradiště pravěké a raně středověké

Voltýřov - poloha hradiště na ostrožně nad údolím Vltavy (mapa ZM - Roman Abušinov)
Poloha hradiště na ostrožně nad údolím Vltavy (mapa ZM - Roman Abušinov)

Poloha: Žíkovec - na úzké zalesněné ostrožně nad pravým břehem Vltavy (vodní nádrže Orlík) a údolím Voltýřovského potoka, asi 1,5 km jihozápadně od obce Voltýřov.

Popis: Zřejmě dvojdílné hradiště o rozloze asi 3 ha s akropolí na severní a předhradím na jižní straně. Hlavní opevnění tvoří mohutný kamenitý val na severním obvodu akropole nad přirozenou strží, hájící zároveň přístup na celou ostrožnu. Akropoli od předhradí odděloval výrazný terénní zlom spadající k jihu, zesílený valovým náspem. Pozůstatky dalšího valového opevnění jsou patrné na jižní straně předhradí a pokud voda přehrady zaplavila polovinu předhradí, jak uvádí literatura, může se jednat o val vymezující ještě jedno předhradí blíže řeky. S tím může souviset ochrana důležitého brodu přes Vltavu, společně s protilehlým hradištěm u Vystrkova (Kozárovic). Opevnění vzniklo již v pozdní době bronzové, nálezy pocházejí i z pozdní doby halštatské, ke strážním a sídlištním účelům bylo využito ve střední době hradištní.

Literatura:
Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Libri, Praha 2003


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!